Všeobecné obchodné podmienky poskytovania športových služieb | Balancetv.sk

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania športových služieb

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky používania športových služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktoré je možné čerpať z Kreditu.
 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi registrovaným Užívateľom a Prevádzkovateľom. Užívateľ registráciou na webovom sídle https://balancetv.sk potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.
 1. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 1. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,
 • a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 1. Tieto obchodné podmienky sú zverejnené na https://balancetv.sk .

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom web sídla https://balancetv.sk je spoločnosť Balance s. r. o, so sídlom Kvačalova 1167/37, 010 04 Žilina, IČO: 53 343 379, DIČ: 2121338549, zapísaná v OR OS ZA, Oddiel: Sro, Vložka č.: 75715/L, Zast.: Tomáš Takáč, konateľ, e-mail: info@balancetv.sk
 1. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na https://balancetv.sk a vďaka predplatenému Kreditu využíva športové služby poskytované Prevádzkovateľom.
 1. Maloletým užívateľom je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá sa registrovala na https://balancetv.sk a vďaka predplatenému Kreditu využíva športové služby poskytované Prevádzkovateľom. Maloletí užívateľ, ktorý je starší ako 16 rokov, je oprávnený založiť si účet na https://balancetv.sk a predplácať si Kredit na Služby. V prípade maloletého mladšieho ako 16 rokov koná za neho zákonný zástupca.
 1. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.”):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri ,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Užívateľským účtom je účet Užívateľa, prostredníctvom ktorého sa dostáva k obsahu na https://balancetv.sk.
 1. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré Užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (prihlasovací email, heslo).
 1. Službou sú športové služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom https://balancetv.sk  a s tým súvisiace služby.
 1. Kreditom je hodnota peňažných prostriedkov Klienta evidovaných u Prevádzkovateľa v jeho platforme na https://balancetv.sk . Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov Klienta a znižovaný o hodnotu čerpaných služieb Klientom. Informáciu o aktuálnom stave Kreditu je možné zistiť aj po prihlásení Klienta do rezervačného systému na https://balancetv.sk. Kredit je možné navýšiť:
 2. po prihlásení do rezervačného systému Prevádzkovateľa na https://balancetv.sk   bezhotovostne prostredníctvom služby STRIPE (platobná brána).

Možnosť uplatnenia Kreditu je obmedzená na 1 rok od posledného dobitia Kreditu.

 1. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

Článok III

Charakteristika služieb

 1. Web sídlo https://balancetv.sk je elektronická platforma, ktorá umožňuje Užívateľom využívať športové služby a s tým súvisiace služby poskytované Prevádzkovateľom v rozsahu podľa informácií zverejnených na https://balancetv.sk .

Článok IV

Užívateľský účet

 1. Využívať služby športové služby zverejnené na https://balancetv.sk poskytované Prevádzkovateľom môže Užívateľ po vytvorení užívateľského účtu a predplatení Kreditu. Užívateľ si môže vytvoriť užívateľský účet prostredníctvom registračného formulára na web stránke https://balancetv.sk .
 1. Vytvorením užívateľského účtu Užívateľ prejavuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania jeho osobných údajov.
 1. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom Prevádzkovateľom.
 1. Užívateľský účet je určený len pre Užívateľa. Užívateľ nemôže poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe, ani ich zverejniť, či inak sprístupniť tretím osobám. Užívateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe.

Článok V

Uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom

 1. Zverejnenie obchodných podmienok na web sídle https://balancetv.sk  sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb prístupných prostredníctvom https://balancetv.sk . Akceptovaním týchto obchodných podmienok, prostredníctvom vytvorenia užívateľského účtu a úhrady za užívanie Služby, sa považuje zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom za uzatvorenú. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy je automaticky doručené Užívateľovi e-mailom.
 1. Užívateľ môže používať svoj účet na https://balancetv.sk  a využívať športové služby iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnou legislatívou.
 1. Zmluva je Prevádzkovateľom archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov za účelom plnenia zmluvy a zákonných povinností.

Článok VI

Rezervácie a čerpanie služieb

 1. Užívateľ je oprávnený uskutočniť rezervácie na športové služby (skupinové cvičenia prostredníctvom online) prostredníctvom rezervačného systému na https://app.spream.co/public/groups/balancegym/activities?lang=sk 
 1. Rezervácie je možné uskutočniť len v hodnote do výšky aktuálneho stavu Kreditu Užívateľa.
 1. Platby za športové služby budú z Kreditu odpočítavané pri rezervácii služby, a to vo výške podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa, platného v čase čerpania služby. Cena služby je uvedená vždy pri jej rezervácii. Všetky ceny v cenníku sú v eurách (€) a sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH (ak je Prevádzkovateľ platcom DPH).
 1. Lehota na stornovanie rezervácie na čerpanie služieb zo strany Užívateľa sú 2 hodiny pred začiatkom každej rezervácie, hodnota stornovanej rezervácie bude  Klientovi pripočítaná naspäť ku Kreditu. Stornovanie rezervácie je možné cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke https://app.spream.co/public/groups/balancegym/activities?lang=sk. Po uplynutí lehoty 2 hodín pred začiatkom každej rezervácie nie je možné rezerváciu zrušiť.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade usporiadania športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia zrušiť v čase prípravy a usporiadania tohto podujatia Užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Užívateľovi min. 3 dni vopred na kontakt (tel. číslo alebo e-mail) uvedený Užívateľom pri registrácii.
 1. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov Užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel. číslo alebo e-mail) uvedený Užívateľom pri registrácii. Prevádzkovateľ negarantuje oznámenie tejto skutočnosti Užívateľovi v prípade, ak tieto dôvody nastali menej ako 4 hodiny pred začiatkom čerpania služieb. Za zrušené služby bude Užívateľovi vrátený už zaplatený poplatok formou pripísania Kreditu.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Užívateľ je povinný postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnou legislatívou.
 1. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú Prevádzkovateľovi.
 1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať https://balancetv.sk  spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy Prevádzkovateľa a tretích osôb.
 1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať https://balancetv.sk  spôsobom, ktorý by porušoval zákony, zákony neobchádzal a bol v rozpore s dobrými mravmi.
 1. Športové služby nemusia byť vhodné pre osoby so zdravotnými problémami. Užívateľ zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky a vyhlasuje, že:
 • pozná svoj zdravotný stav a ten mu umožňuje vykonávať danú aktivitu,
 • cvičenie absolvuje na vlastnú zodpovednosť príp. zodpovednosť zákonného zástupcu (ak ide o osobu maloletého),
 • sám cvičiaci Užívateľ zodpovedá za prípadné zranenie pri cvičení a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy Užívateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Užívateľ spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa spotrebiteľa a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpenie od zmluvy Užívateľom podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok IX

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním https://balancetv.sk  a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 1. Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 1. Užívateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X

Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Prevádzkovateľ poskytuje športové služby a s tým súvisiace služby prostredníctvom https://balancetv.sk  bez právnych vád.
 1. Reklamácie na športové služby je možné reklamovať u Prevádzkovateľa na info@balancetv.sk Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytovania služieb, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na zľavu z predplatného na Kredite. Vzhľadom na charakter Služby, Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu opätovným sprístupnením služby alebo vrátením časti Kreditu. Poskytovateľ vydá Užívateľovi spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.
 1. Užívateľ používa elektronický obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne Užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s video Tréningom.

Článok XI

Platnosť zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, do zrušenia účtu Užívateľom. Užívateľ ju môže kedykoľvek vypovedať vymazaním si svojho užívateľského účtu. Vymazaním užívateľského účtu zmluva okamžite zaniká.
 1. Prevádzkovateľ má právo vypovedať zmluvu pokiaľ Užívateľ porušil tieto obchodné podmienky. Výpoveď sa doručuje na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii. Výpovedná doba je 14 dní a plynie odo dňa odoslania výpovede Prevádzkovateľom.

Článok XII

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 1. Informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdete TU.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle Prevádzkovateľa umiestnenom pod doménou https://balancetv.sk  v deň uzatvorenia zmluvy.
 1. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.”), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2021.